Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā strīdā ar A/s “Gaso”,  kur pārstāvējām tiesā Atbildētāja  intereses, Prasītāja AS “Gaso” cēla tiesā prasību pret atbildētāju  par parāda piedziņu. Pamatojoties uz Civillikuma 1., 3., 1587., 1753., 1759., 1765., 1779. pantu, prasītājs lūdz tiesu piedzīt no atbildētāja parādu par izlietoto dabasgāzi un sadales sistēmas pakalpojumiem 5299,75 euro, skaitītāja demontāžas un uzstādīšanas izdevumus 24,64 euro. Prasības  celšanas pamats bija gazificētajā objektā noņemtā skaitītāja un plombas trasoloģiskā ekspertīze. 2018.gada 3.decembra eksperta atzinumā norādīts, ka gazificētajā objektā noņemtā skaitītāja bojājumu pazīmju kopums ļauj secināt, ka skaitītāja stiprinājuma kniede ir nomainīta (stiprinājuma atverē ir bijusi cita kniede). Iejaukšanās skaitītājā, kniedē un skaitītāja rūpnīcas plombā radīja iespēju patērēt dabasgāzi bez maksas.

Pirmās instances tiesa prasību apmierināja un neņemot vērā mūsu argumentus piedzina zaudējumu summu par labu A/s “Gaso”, uzskatot, ka skrāpējumi uz gāzes skaitītāja, ietekmē gāzes skaitītāja rādījumus, par ko iesniedzām arī Apelācijas sūdzību, kur Rīgas Apgabaltiesa  atzina, ka A/s Gaso” argumenti par to, ka gāzes skaitītāja skrāpējumi nekādā mērā neietekmē gāzes skaitītāja rādījumus, bez tam A/s “Gaso” pati varēja novērst šos bojājumus.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 430., 432.- 434.pantu, Civillietu tiesas kolēģija nosprieda noraidīt AS “Gaso” prasību pret Atbildētāju  par parāda piedziņu. Piedzīt no AS “Gaso”, vienotais reģistrācijas numurs 40203108921, par labu Atbildē tiesas izdevumus 449,45 euro (četri simti četrdesmit deviņi euro un 45 centi).