Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā lietu par kopmantas sadali laulības šķiršanas  lietā. Lietas iztiesāšanas laikā pierādījām, ka īpašaums, kas iegādāts laulības alikā, bija viena laulātā atsevišķā manta, kas laulības laikā iegūta par laulātā līdzekļiem, bez otra laulātā līdzdalības. Laulātajiem bija vairāki īpašumi, par kuriem mūsu Klients cēla prasību tiesā, pierādot, ka viens no īpašumiem ir viņa atsevišķā manta pārējie īpašumi ir abu laulāto kopīgā manta.

Atbildētāja tiesā prasību neatzina, uzskatīja, ka ir piedalījies visu īpašumu apsaimniekošanā un ir  abu laulāto kopmanta, tāpat arī mēģīnāja pierādīt, ka ir ņēmis bankā aizdevumu, tieši strīdus nekustamā īpašuma ieguvei

Tiesa izvērtējot mūsu argumentus, un tiesību normu pielietojamību atzina mūsu prasību par pamatotu un apmierināmu pilnībā.