Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā mantošanas lietā,  kur Prasītājs  bija cēlis īpašuma prasību pret Klientu, kurā pamatojoties uz Civillikuma 89.panta pirmo, trešo daļu, 91.panta pirmās daļas 1., 5.punktu, 1041.pantu un 1044.pantu lūgts:

1) atzīt prasītājam īpašuma tiesības uz  domājamām daļām no nekustamā īpašuma, kuras saskaņā ar mantojuma apliecību mantojumā ir pieņēmis Klients

Atbilstoši Civillikuma 927. un 994.pantam atbildētājiem ir pilnīgas varas tiesība pār lietu, bet izsniegtās mantojuma apliecības spēkā neesamība pati par sevi nav prezumējama. Savukārt Zemesgrāmatu likuma 97.pantā strikti noteikts, ka personas, kuras nav nostiprinājuma lūdzēji, nostiprinājumu var apstrīdēt vienīgi prasības kārtībā.

Tādējādi iepriekš teiktais nozīmē to, ka prasījumam par mantojuma apliecības atzīšanu par spēkā neesošu, ir jābūt ietvertiem prasības pieteikumā. Un pamatojoties uz to Tiesa noraidīja prasību