Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret A/s “Olainfarm” , kuru bija cēlusi  mūsu Kliente, ar mūsu palīdzību, par darba uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un neizmaksātās darba algas piedziņu. Savukārt A/s “Olainfarm” cēla tiesā pretprasību, par darba uzteikuma atzīšanu par pamatotu. Tiesa izvērtējot lietas apstākļus, un balstoties uz lietā esošajiem pierādījumiem  A/s “Olainfarm” pretprasību noraidīja, kā nepamatotu, un mūsu Klientes prasību apmierināja.

Prasītājs A/s “Olainfarm” prasību pārsūdzēja Rīgas Apgabaltiesā, uzskatot, ka pirmās instances tiesa ir nepamatoti apmierinājusi Mūsu Klientes prasību, un savukārt A/s “Olainfarm” pretprasību noraidījusi. Izvērtējot visus apstākļus un lietā esošos pierādījumus un Mūsu Juristu tiesā sniegtos argumentus un pierādījumus, Rīgas apgabaltiesa atzina par pamatotu pirmās instances tiesas spriedumu un to atstāja negrozītu un tas stājās spēkā.