BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
Juridiskais Birojs «PETROW», visiem Latvijas iedzīvotājiem katru ceturtdienu līdz 30.aprīlim  piedāvā BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS. Lai pieteiktos konsultācijai vai nu zvaniet +371 28728888 vai aizpildiet pieteikšanās formu, norādiet savu vārdu, telefona nr., un e-pasta adresi, un mēs atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem AKTUALITĀTES:JURIDISKIE PAKALPOJUMI:
Turpināt lasīt >
Uzvarēta lieta par saskarsmes tiesībām ar bērnu
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā lietu par saskarsmes tiesību noteikšanu, kur cēlām prasību no Klienta pret bērna māti, par  tikšanās laiku noteikšanu, ikdienas aizgādības un bērna dzīves vietas noteikšanu. Bērna māte nevēlējās, un lika šķērsļus bērna tikšanām ar tēvu, un ierobežoja tēvam tiesības satikt savu…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesvedība par kopmantas sadali
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā lietu par kopmantas sadali laulības šķiršanas  lietā. Lietas iztiesāšanas laikā pierādījām, ka īpašaums, kas iegādāts laulības alikā, bija viena laulātā atsevišķā manta, kas laulības laikā iegūta par laulātā līdzekļiem, bez otra laulātā līdzdalības. Laulātajiem bija vairāki īpašumi, par kuriem mūsu…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta vēl viena lieta pret A/s Gaso
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā strīdā ar A/s «Gaso»,  kur pārstāvējām tiesā Atbildētāja  intereses, Prasītāja AS “Gaso” cēla tiesā prasību pret atbildētāju  par parāda piedziņu. Prasības pieteikumā norādīts, ka 2006.gada 4.jūlijā starp AS “Latvijas Gāze” un atbildētāju tika noslēgts līgums par dabasgāzes piegādi individuālo dzīvojamo…
Turpināt lasīt >
О понимании злоупотреблений в Строительном законе
О понимании злоупотреблений в Строительном законе Сейчас на первый план вышло, что областями права, на которых я должен был сосредоточиться с первых дней в юридической профессии, являются строительство1 и пространственное планирование2. По этой причине я стараюсь, насколько это возможно, следить за развитием как правовой базы, так…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesvedība pret A/S «GASO»
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā strīdā ar A/s «Gaso»,  kur pārstāvējām tiesā Atbildētāja  intereses, Prasītāja AS “Gaso” cēla tiesā prasību pret atbildētāju  par parāda piedziņu. Pamatojoties uz Civillikuma 1., 3., 1587., 1753., 1759., 1765., 1779. pantu, prasītājs lūdz tiesu piedzīt no atbildētāja parādu par izlietoto…
Turpināt lasīt >
В ожидании новой системы административной ответственности
В ожидании новой системы административной ответственности Главный редактор журнала «Jurista Vārds» Голосуя за Кодекс административной ответственности в декабре 1984 года, члены Верховного Совета Латвийской ССР вряд ли могли предположить, что этот закон будет действовать в течение 35 лет и будет действовать еще долго после того, как…
Turpināt lasīt >
Ответственность поручителя при банкротстве физического лица
Ответственность поручителя при банкротстве физического лица Департамент по гражданским делам Верховного суда (Верховного суда) по состоянию на 03.03.2017. Решение по делу № SKC-81/2017 четко указывает на неизменную прецедентную практику в отношении ответственности гаранта в производстве по делу о несостоятельности физического лица. В решении по делу №…
Turpināt lasīt >
Право связанных лиц голосовать по плану мероприятий правовой защиты
Право связанных лиц голосовать по плану мероприятий правовой защиты План мероприятий процесса правовой защиты (далее — «План») является важнейшим процессуальным документом в процессе правовой защиты и внесудебной правовой защиты (далее оба процесса в тексте — «ТАП»). Разработка плана TAP является предпосылкой для реализации любого TAP и…
Turpināt lasīt >
Как неплатежеспособность компании влияет на членов совета директоров
Как неплатежеспособность компании влияет на членов совета директоров Процесс банкротства компании значительно изменяет обязанности и права членов совета директоров, а также может повлиять на членов совета директоров лично, в том числе в финансовом отношении, поэтому к процессу неплатежеспособности необходимо отнестись серьезно и своевременно подготовиться. Если вы…
Turpināt lasīt >
Когда может быть ограничено или прекращено урегулирование обязательств физического лица в рамках производства по делу о неплатежеспособности?
Когда может быть ограничено или прекращено урегулирование обязательств физического лица в рамках производства по делу о неплатежеспособности? Производство по делу о несостоятельности физического лица и урегулирование предусмотренных в нем обязательств предназначены для честных, добросовестных физических лиц. Это также соответствует одному из принципов производства по делу о…
Turpināt lasīt >
Производство по делу о неплатежеспособности физического лица
Производство по делу о неплатежеспособности физического лица Целью производства по делу о неплатежеспособности физического лица является максимально полное удовлетворение требований кредиторов в отношении имущества должника и предоставление должнику, чье имущество и доход недостаточны для покрытия всех долгов, от невыполненных обязательств — долгов — и восстановления платежеспособности.…
Turpināt lasīt >
Двоякое понимание обеспечения ребенка, оставшегося без попечения родителей, жилым пространством
Двоякое понимание обеспечения ребенка, оставшегося без попечения родителей, жилым пространством Поправки от 22 июля 2014 года в часть четвертую статьи 14 Закона «О содействии в решении жилищных вопросов» устанавливают ограничение для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей (далее — ребенок, оставшийся без попечения родителей), на…
Turpināt lasīt >
Обновлена ​​практика Сената в области защиты прав потребителей
Обновлена ​​практика Сената в области защиты прав потребителей Судебно-аналитический отдел Верховного суда обновил сводную информацию о практике Департамента по гражданским делам Сената в области защиты прав потребителей, дополнив его решениями за последние четыре года. Резюме также было дополнено выводами прецедентного права Суда Европейского Союза, которые касаются…
Turpināt lasīt >
Сенат: Сообщество собственников квартир не несет ответственности по долгам по оплате коммунальных услуг, если услуги были использованы для личного потребления собственников квартир.
Сенат: Сообщество собственников квартир не несет ответственности по долгам по оплате коммунальных услуг, если услуги были использованы для личного потребления собственников квартир. 22 апреля Департамент по гражданским делам Верховного суда (Сената), рассматривая дело в кассационном порядке в расширенном составе (совместное заседание), отменил решение Судебной палаты по…
Turpināt lasīt >
Повышенный интерес к процессу неплатежеспособности физического лица
Повышенный интерес к процессу неплатежеспособности физического лица В последние месяцы увеличилось количество производств по делам о несостоятельности физических лиц. В первом квартале 2021 года производство по делу о несостоятельности физического лица было объявлено 335 лицам, что в среднем на 10 заявленных производств в месяц больше, чем…
Turpināt lasīt >
Со 2 сентября кредиторы могут подавать заявление о банкротстве в отношении юридического лица. 1 сентября 2021 года истекают установленные Законом «О преодолении последствий заражения Covid-19» ограничения на подачу заявления о банкротстве юридического лица. Раздел 22 Закона о борьбе с инфекцией Covid-19 предусматривает, что до 1 сентября 2021 года кредиторам запрещается подавать заявление о банкротстве юридического лица, если какое-либо из положений пункта 1, 2, 3 статьи 57 или 3 Закона о несостоятельности. Особенности производства по делу о несостоятельности юридического лица, упомянутого в пункте 4. В целях обеспечения финансовой и правовой стабильности были наложены ограничения на право кредиторов, в том числе сотрудников, возбуждать производство по делу о несостоятельности юридического лица, тем самым сохраняя возможность для коммерсантов продолжать свою экономическую деятельность более полно, даже в условиях ограниченного экономического роста. ситуация. Со 2 сентября кредитор имеет право возбудить производство по делу о несостоятельности, если: не удалось исполнить решение суда о взыскании долга с должника путем применения принудительных мер; должник — SIA или A / S, не погасил основной долг в размере 4268 евро, и кредитор предупредил его о своем намерении подать заявление о неплатежеспособности юридического лица; должник — другое юридическое лицо, не являющееся SIA и A / S, не погасило основной долг в размере 2134 евро, и кредитор предупредил его о своем намерении подать заявление о банкротстве юридическое лицо; должник не выплатил работнику в полном объеме компенсацию за ущерб в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания в течение двух месяцев или не уплатил взносы обязательного социального страхования в течение двух месяцев со дня выплаты (если в трудовом договоре не указано иное датой платежа этот день считается первым рабочим днем ​​следующего месяца). Сумма задолженности в данном случае не имеет значения.
Со 2 сентября кредиторы могут подавать заявление о банкротстве в отношении юридического лица. 1 сентября 2021 года истекают установленные Законом «О преодолении последствий заражения Covid-19» ограничения на подачу заявления о банкротстве юридического лица. Раздел 22 Закона о борьбе с инфекцией Covid-19 предусматривает, что до 1 сентября…
Turpināt lasīt >
О новых изменениях в Гражданско-процессуальном законе
О новых изменениях в Гражданско-процессуальном законе В конце апреля вступили в силу обширные поправки к Гражданскому процессуальному закону. Целью этих поправок было введение общего и временного режима защиты, применимого ко всем гражданским спорам, тем самым создавая предпосылки для более эффективной защиты личных прав в суде до…
Turpināt lasīt >
Как компания «борется» с должниками? В период, когда составляются годовые отчеты, для многих предпринимателей актуален вопрос, как вести себя с дебиторами компании. Любой предприниматель хочет получить деньги за товар или услугу, но часто необходимо решить, стоит ли вообще бороться за то или иное взыскание долга и как наиболее эффективно заставить партнера выполнять свои обязательства. Прежде чем мы начнем оценивать средства правовой защиты, доступные для взыскания долга, необходимо учитывать два важных фактора, прежде чем заключать договор, чтобы избежать трудностей с возмещением долга в будущем. Прежде всего, перед заключением договора необходимо выяснить, возбуждено ли дело о взыскании долга против конкретного физического или юридического лица, выяснить финансовое положение компании, предоставила ли она коммерческие залоги и обеспечение и другие обстоятельства, которые могут повлиять на производительность. В настоящее время такую ​​информацию легко проверить, так как в Латвии есть много поставщиков услуг, которые собирают информацию такого типа в базы данных. Во-вторых, если предусмотренный контракт предполагает значительные финансовые обязательства, возможно и целесообразно использовать различные средства для выполнения обязательств. А именно, обеспечив выполнение обязательств, можно будет быстро и легко вернуть долг. Это предусмотрено, например, процедурой, предусмотренной Гражданско-процессуальным законом (Законом) о бесспорном принудительном исполнении обязательств. Бесспорное исполнение обязательств допустимо, если:
Как компания «борется» с должниками? В период, когда составляются годовые отчеты, для многих предпринимателей актуален вопрос, как вести себя с дебиторами компании. Любой предприниматель хочет получить деньги за товар или услугу, но часто необходимо решить, стоит ли вообще бороться за то или иное взыскание долга и…
Turpināt lasīt >
Что делает администратор в процессе неплатежеспособности физического лица?
Что делает администратор в процессе неплатежеспособности физического лица? Наиболее важные решения в производстве по делу о несостоятельности принимаются судом, но большую часть работы выполняет администратор. Если вы хотите знать, что делает администратор в процессе банкротства физического лица, а также когда и какие документы он готовит, читайте…
Turpināt lasīt >
Сколько стоит процесс неплатежеспособности?
Сколько стоит процесс неплатежеспособности? Тот факт, что необходимо возбуждать производство по делу о несостоятельности в отношении физического лица, а также само производство по делу о несостоятельности, неприятен, и некоторые неприятные ощущения могут быть вызваны неуверенностью в отношении затрат на производство по делу о несостоятельности. Однако затраты…
Turpināt lasīt >
Выплачивает ли физическое лицо налоговую задолженность в процессе банкротства?
Выплачивает ли физическое лицо налоговую задолженность в процессе банкротства? По информации Службы контроля за неплатежеспособностью Вопрос: Могут ли быть отменены обязательства перед Службой государственных доходов (СГД), если объявлено производство по делу о неплатежеспособности физического лица? Часть первая статьи 5 Закона о неплатежеспособности устанавливает, что производство по…
Turpināt lasīt >
Прекращение действия запрета кредиторам на подачу заявления о банкротстве в отношении юридического лица
Прекращение действия запрета кредиторам на подачу заявления о банкротстве в отношении юридического лица С 1 сентября 2021 года истекают указанные в Законе «О преодолении последствий заражения Covid-19» ограничения на подачу заявления о банкротстве юридического лица, сообщает Служба контроля за несостоятельностью. Раздел 22 Закона о борьбе с…
Turpināt lasīt >
Насколько эффективна политика неплатежеспособности ?
Насколько эффективна политика неплатежеспособности Звоните нам +37128728888 — Юридические услуги, Рига. Petrow SIA. Несмотря на то, что вопросы неплатежеспособности в Латвии включаются в правительственные декларации с 2004 года, Министерство юстиции как учреждение, ответственное за развитие неплатежеспособности, не сочло необходимым готовить документ планирования развития политики неплатежеспособности, который…
Turpināt lasīt >
Банкротство — с чего начать?
Банкротство — с чего начать? Долги — отнюдь не самая приятная часть жизни — они подавляют, затрудняют использование кредитных организаций и даже могут привести к принудительному взысканию долгов. У каждой ссуды есть свои кредитные риски, и даже при благоприятной финансовой ситуации заемщик может оказаться в долгу.…
Turpināt lasīt >
Производство по делу о неплатежеспособности физического лица
Производство по делу о  неплатежеспособности физического лица Судебное агентство выпустило книгу присяжного адвоката, преподавателя кафедры гражданского права юридического факультета Латвийского университета и председателя Юридической комиссии 12 Сейма Гайды Берзиньш, посвященную одному из случаев банкротства. производство — неплатежеспособность физических лиц и вопросы, связанные с ее применением. В…
Turpināt lasīt >
Принят новый Закон о бухгалтерском учете
Принят новый Закон о бухгалтерском учете Новый закон принят для того, чтобы нормативно-правовая база в области бухгалтерского учета соответствовала требованиям юридической техники, включая более широкое разъяснение терминов, используемых в законе, цели и области применения закона, а также совершенствование подчиненного постановления Кабинета Министров. Новое постановление также было…
Turpināt lasīt >
Как выглядит процедура банкротства физических лиц в Латвии?
Как выглядит процедура банкротства физических лиц в Латвии? У большинства из нас бывали моменты в жизни, когда неожиданные обстоятельства приводили к падению дохода или непредвиденным расходам, в результате чего доход не покрывал расходы. На этих этапах производятся займы для погашения непогашенных обязательств или согласовывается распределение платежей…
Turpināt lasīt >
Взыскание долга. Какие возможности дает закон?
Взыскание долга. Какие возможности дает закон?  Одно время я одолжил своему знакомому шесть тысяч латов. Он написал мне вексель, в котором обещал вернуть деньги через два года. Прошло больше трех лет, но денег я тоже не получил. Знакомство меня избегает, признает, что это временное явление, что…
Turpināt lasīt >
Процесс взыскания долга
Процесс взыскания долга Вопрос: Андрис Я инвалид 1 группы, моя пенсия и пособие по уходу составляют 467,81 евро (254,38 + 213,43). Общая сумма моей быстрой ссуды и ссуды Bigbank составляет около 9 500 евро. Если я правильно понимаю, у меня ничего нельзя забрать, потому что моя…
Turpināt lasīt >
Типы и актуальность процессов взыскания долгов
Типы и актуальность процессов взыскания долгов Актуальность бакалаврской диссертации «Типы и актуальность процессов взыскания долгов» связана со значительным увеличением количества процессов взыскания долгов в последнее время. Регулирующей силой спорных вопросов является законодательство, которое, к сожалению, не способно обеспечить решение проблем на уровне, требуемом текущей ситуацией в…
Turpināt lasīt >
Специальный третейский суд поможет быстрее и эффективнее разрешать трудовые споры.
Специальный третейский суд поможет быстрее и эффективнее разрешать трудовые споры. В настоящее время единственным органом в Латвии, который разрешает споры, возникающие из трудовых отношений, является суд. Законодательство не предусматривает альтернативного института разрешения гражданских споров, который был бы компетентен рассматривать и разрешать трудовые споры. В качестве альтернативы…
Turpināt lasīt >
Что такое посредничество? Юридические услуги
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Что такое посредничество? Посредничество — это конфиденциальный, неформальный и добровольный процесс сотрудничества, в ходе которого стороны в споре при профессиональной поддержке медиатора пытаются согласовать взаимоприемлемое решение спора. Медиация как форма разрешения споров подходит как до передачи дела в суд, во время…
Turpināt lasīt >
Закон о трудовых спорах 
Закон о трудовых спорах  В трудовых отношениях в ситуациях разногласий чаще упоминаются и цитируются статьи Закона о труде. В свою очередь, Закон о трудовых спорах можно рассматривать как руководство к возможностям действий, в котором определенная цель заключается в обеспечении справедливого и быстрого разрешения трудовых споров путем…
Turpināt lasīt >
Обобщено прецедентное право по доступу к информации.
Обобщено прецедентное право по доступу к информации. Обзор событий в сфере правосудия Саэйм одобрил поправки к Закону об официальных изданиях и правовой информации, которые предусматривают ряд льгот для населения со следующего года. Опубликованное краткое изложение судебной практики включает наиболее важные решения Сената по делам о раскрытии…
Turpināt lasīt >
Если родитель не соблюдает договор, алименты должны быть взысканы в суде
Если родитель не соблюдает договор, алименты должны быть взысканы в суде. Ольга: С отца ребенка мы развелись у присяжного нотариуса, подписав договор о разводе и опеке над совместным несовершеннолетним ребенком, правах доступа, алиментах и ​​распределении совместной собственности. Наш сын живет со мной. Оказываю сыну воспитательный и…
Turpināt lasīt >
Права и обязанности общения с ребенком
Права и обязанности на общение с ребенком Право общения — это институт семейного права, который приобретает значение в жизни людей только в ситуации, когда вовлеченные лица ежедневно живут раздельно. Поскольку ни один супруг или пара, не состоящая в браке, не могут быть защищены от развода или…
Turpināt lasīt >
Замена наследника в праве наследования
Замена наследника в праве наследования В наследственном праве основной идеей или руководящим принципом является воля наследодателя. Завещатель может выразить свою волю в договоре или завещании о наследовании, где одним из основных элементов является назначение наследника. Однако в жизни нередко бывают ситуации, когда назначенный наследник по каким-то…
Turpināt lasīt >
Процесс управления наследством — шаг за шагом
Процесс управления наследством — шаг за шагом Каждый год присяжные нотариусы в Латвии возбуждают в среднем 12 000 наследственных дел. У нас есть три способа унаследовать и оставить наследство — разрешить раздел имущества в соответствии с законом, оставить завещание или заключить договор о наследовании. Янис Скрастиньш,…
Turpināt lasīt >
Споры о расходах на исполнение судебного решения при производстве по делу о неплатежеспособности физического лица .
Споры о расходах на исполнение судебного решения при производстве по делу о неплатежеспособности физического лица  Ссылаясь на заявление председателя правления Латвийской ассоциации заемщиков Яниса Аболиньша, в СМИ началась дискуссия о практике некоторых присяжных судебных исполнителей в отношении лиц, завершивших производство по делу о неплатежеспособности физических лиц.…
Turpināt lasīt >
Bezmaksas juridiskās konsultācijas
Juridiskais Birojs «PETROW», visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz 1.eptembrim, katru ceturtdienu piedāvā BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS. Lai pieteiktos konsultācijai vai nu zvaniet +371 28728888 vai aizpildiet pieteikšanās formu, norādiet savu vārdu, telefona nr., un e-pasta adresi, un mēs atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem AKTUALITĀTES:JURIDISKIE PAKALPOJUMI:
Turpināt lasīt >
Как расторгнуть договор банковского займа. Юридическая консультация Petrow FK, Riga.
Финансы, займы Как расторгнуть договор банковского займа. Юридическая консультация Petrow FK, Riga. Решение о расторжении кредитного договора заемщиком часто случается, когда мы теряем способность платить деньги (увольняемся или серьезно болеем). По правилам это можно сделать после полной выплаты долга. Можно ли досрочно расторгнуть кредитный договор с…
Turpināt lasīt >
Раздел Имущества при Разводе
Вопрос: 12 июня 2021г. Илзе, Валмиера Добрый день! Пора развестись, но я не знаю, что делать дальше. Когда я стала жить с мужем, мы решили построить дом на территории поместья моей матери. Конечно, чтобы навести порядок, мама переписала собственность на мое имя (в то время я…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta lieta apdrošināšanas strīdā pret ERGO
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā apdrošināšanas strīdā pret ERGO,  kur pārstāvējām tiesā Prasītāja intereses, kurš bija cēlis prasību pret ERGO, jo apdrošinātājs bija atteicies izmaksāt apdrošināšanas prēmiju par nozagto auto Francijā  Pirmās instances tiesa pieprasot visus dokumentus gan no Francijas gan Beļģijas policijas, mūsu prasību…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesa mantošanas lietā
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā mantošanas lietā,  kur Prasītājs  bija cēlis īpašuma prasību pret Klientu, kurā pamatojoties uz Civillikuma 89.panta pirmo, trešo daļu, 91.panta pirmās daļas 1., 5.punktu, 1041.pantu un 1044.pantu lūgts: 1) atzīt prasītājam īpašuma tiesības uz  domājamām daļām no nekustamā īpašuma, kuras saskaņā…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesa pret Gelvora Sergel
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret parādu piedziņas kompāniju «Gelvora Sergel»,  kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par parāda piedziņu ko bija cedējusi no A/s «GE Money bank». Tiesa izvērtējot mūsu argumentus, un pierādījumus, kā arī  to, ka mūsu komanda pierādīja un atzina…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesa pret A/s «Civinity»
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret A/s «Civinity» ( iepriekšējais nosaukums HAUSMASTER), kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par mājas apsaimniekošanas parāda piedziņu. Tiesa izvērtējot lietas apstākļus, un balstoties uz lietā esošajiem pierādījumiem  A/s «Civinity» prasību noraidīja, kā nepamatotu. Prasītājs A/s «Civinity» prasību…
Turpināt lasīt >