Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā strīdā ar A/s «Gaso»,  kur pārstāvējām tiesā Atbildētāja  intereses, Prasītāja AS “Gaso” cēla tiesā prasību pret atbildētāju  par parāda piedziņu. Prasības pieteikumā norādīts, ka 2006.gada 4.jūlijā starp AS “Latvijas Gāze” un atbildētāju tika noslēgts līgums par dabasgāzes piegādi individuālo dzīvojamo ēku (būvju) īpašniekiem   par dabasgāzes piegādi nekustamajā īpašumā                                                                                Piegādes dabasgāzes uzskaitei gazificētajā objektā tika uzstādīts dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāts Actaris G4  (turpmāk tekstā – skaitītājs), par ko 2006.gada jūlijā tika sastādīts akts. Gazificētajā objektā tika uzstādīts un nodots atbildētājas atbildīgā glabāšanā pilnīgi jauns un iepriekš nelietots skaitītājs ar rādījumu “00000”. Saskaņā ar minētajā aktā norādīto, Mēraparāts noplombēts ar Latvijas Gāzes plombu nr.

2021.gada 22.oktobrī prasītājs, klātesot atbildētājam, gazificētajā objektā veica uzstādītā skaitītāja un Latvijas Gāzes plombas noņemšanu, kā arī jauna dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta BK-G4M Nr.   (turpmāk tekstā – jaunais skaitītājs) uzstādīšanu, par ko tika sastādīts akts Nr.    Noņemtais skaitītājs un Latvijas Gāzes plomba atbildētājas klātbūtnē tika ielikti drošības maisā Nr., ko apliecina akts. Prasītājs nodeva skaitītāju un Latvijas Gāzes plombu SIA “Zinātniskās pētniecības laboratorija” tiesu ekspertam pārbaudes veikšanai. Veicot skaitītāja pārbaudi, SIA “Zinātniskās pētniecības laboratorija” konstatēja, ka mēraparāta rūpnīcas plombas atšķiras ar salīdzinoši materiālu.               Prasītājs lūdz tiesu piedzīt no atbildētāja par labu prasītājam 30852,98 euro, kas sastāv no zaudējumiem 15332,74 euro apmērā, kompensācijas 15332,74 euro, izdevumiem 187,50 euro, kā arī noteikt prasītāja tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei (izsoles noslēguma dienai) saņemt likumiskos nokavējuma procentus 6 % gadā no piedzītās summas, tāpat lūdz piedzīt no atbildētājas par labu prasītājam visus tiesāšanās izdevumus, t.sk. samaksāto valsts nodevu 1238,34 euro apmērā, un izdevumus par advokāta palīdzību.

Tiesas sēdē prasītāja pilnvarotais pārstāvis prasību uzturēja pilnā apmērā. Paskaidroja, ka līgums starp pusēm noslēgts kopš 2006.gada jūlija. 2021.gada oktobrī tika nomainīts skaitītājs. Nomaiņa notika atbildētāja klātbūtnē, skaitītājs tika ievietots aizzīmogotā maisā un nodots izpētei ekspertam. No eksperta ir saņemts atzinums, ka plomba neatbilst rūpnīcas plombai. Atbildētājam tika nosūtīta pretenzija, kuru atbildētājs neatzina. Aprēķinot zaudējumus tika izmantots salīdzinošais periods, kurā novērojams kritums. Atlīdzība nosakāma trīskāršā apmērā. Kompensācijas noteikšanas pamats iejaukšanās gāzes aparātā. Prasītājs nevar pateikt, cik bieži tika apsekots objekts, taču šādās apsekošanās nav iespējams konstatēt plombas neatbilstību bez attiecīgas aparatūras. Prasītājs ir konstatējis patēriņa samazinājumu laika periodam no 2013.gada jūlija līdz 2020.gada jūnijam. pie jebkura plombas bojājuma ir iespējama gāzes patērēšana bez uzskaites. Nav nepieciešamība konstatēt abu plombu bojājumus. Netiek izvirzītas pretenzijas attiecībā uz prasītāja veikto plombējumu.

Ņemot vērā to, ka atbildētāja prettiesiska iejaukšanās dabasgāzes skaitītājā nav konstatēta, tiesai nav pamata vērtēt prasības pieteikumā norādītos argumentus attiecībā uz zaudējumu aprēķina periodu un zaudējuma apmēru, tāpat nav pamata vērtēt līgumsoda piedziņas pamatojumu un apmēru.

Ievērojot to, ka lietā nav konstatējams, ka atbildētājs būtu pieļāvis Ministru kabineta noteikumu nr.78 un piegādes līguma noteikumu pārkāpumu, tiesa atzīst, ka secīgi arī prasība daļā par skaitītāja demontāžas un jauna skaitītāja uzstādīšanas izdevumu 42,35 euro, jauna skaitītāja vērtības 47,19 euro, pasta izdevumu 1,71 euro un skaitītāja pārbaudes izdevumu 90,75 euro piedziņu.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 8., 93., 94., 97., 189,-194., 204.1 pantu, pirmās instances tiesa prasību A/s «Gaso» noraidīja, uzskatot, to par nepamatotu.

AKTUALITĀTES:
JURIDISKIE PAKALPOJUMI: