1. Darba līgumu noslēgšana un laušana, konsultācijas;
  2. Darbinieka interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā,
  3. kā arī valsts institūcijās;
  4. Atjaunošana darbā, nelikumīgas darba līguma laušanas gadījumos;
  5. Darba algas un kompensāciju par piespiedu darba kavējumu piedziņa;
  6. Darba devēja interešu pārstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā, kā arī valsts
  7. institūcijās;
  8. Darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņa.