Vai nevēlies būt mūsu partneris? Sadarbosimies. Uz labām lietām Jūs aicina SIA “PETROW”


Unknown
Eiropas Starptautiskā šķīrējtiesa darbojas no 2005.gada oktobra un pastāvīgi izšķirt civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus Latvijas. Strīdus jautājuma nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā puses paredz līgumā, kurā iekļauj šādu klauzulu: „Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR likumdošanai pēc prasītāja izvēles tiesā vai Eiropas Starptautiskajā Šķīrējtiesā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību”
www.esst.lv


Print
POLIGRĀFIJAS PAKALPOJUMI – Viztkarte, bukleti, veidlapas, zimogi, u.x
www.poligrafijas.lv


img-logotype
Neatkarīgā Eiropas šķīrējtiesa darbojas kopš 2007.gada. Tā pastāvīgi izšķir civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām neatkarīgi no to atrašanās vietas — Latvijā vai ārpus tās.
www.justice.lv


Neatkarīgā Eiropas šķīrējtiesa darbojas kopš 2007.gada. Tā pastāvīgi izšķir civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām neatkarīgi no to atrašanās vietas — Latvijā vai ārpus tās.
www.justice.lv


RIGLAND logo1

Neatkarīgā Eiropas šķīrējtiesa darbojas kopš 2007.gada. Tā pastāvīgi izšķir civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām neatkarīgi no to atrašanās vietas — Latvijā vai ārpus tās.

www.justice.lv


Menu